Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose

Leidinyje yra pristatomi Lietuvos kolegijose atliekami mokslo taikomieji tyrimai. Žurnale publikuojami trij? mokslo sri?i? taikomieji tyrimai: socialini?, humanitarini? ir technologijos moksl?.


Journal Homepage Image

No 6 (2009): Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose

Table of Contents

Socialini? moksl? tyrimai

EGZAMIN? BAIM?: RAIŠKOS YPATUMAI IR SPRENDIMO GALIMYB?S PDF
Algimantas Bagdonas
D?STYMO KOKYB?S VERTINIMAS STUDENT? POŽI?RIU: PASLAUGOS PARADIGMA PDF
Giedr? Adomavi?ien?, Rasa Pukelyte
KOLEGIJOS STUDENT? GIMTOSIOS KALBOS VARTOJIMO ?G?DŽIAI PDF
Dalia Kasteckait?, Nina Kuitien?, Ieva Brazauskait?-Zubavi?ien?
Kauno kolegijos student? poži?rio ? naujas maisto gamyboje taikomas technologijas tyrimas PDF
Gitana Alen?ikien?, Vilija Mieliauskien?
Ekonominio sunkme?io rizikos faktori? poveikis logistikos ?mon?ms PDF
Irena Janavi?ien?, Mindaugas Samuolaitis
Kult?rinio turizmo svarba: Taurag?s rajono savivaldyb?s atvejo analiz? PDF
Ernesta Karbauskien?
B?sim? pedagog? nuomon? apie informacini? technologij? taikym? pradiniame ugdyme PDF
Renata Kondratavi?ien?
D?STYTOJ? KVALIFIKACIJOS K?LIMO POREIKIO TYRIMAS: KAUNO KOLEGIJOS SITUACIJOS ANALIZ? PDF
Viktorija Marcinkevi?ien?, Giedr? Adomavi?ien?
ANTIKONFORMISTIN? FILOSOFIJA KAIP K?RYBIŠKUMO PRIELAIDA JAUNIMO (SUB)KULT?ROJE PDF
IMITACIN?S VERSLO ?MON?S MODELIO VEIKSMINGUMAS UGDANT KOLEGIJ? STUDENT? VERSLUMO GEB?JIMUS PDF
SLAUGYTOJ? POŽI?RIS IR PASIRENGIMAS NEGALI? TURIN?I? PACIENT? ATŽVILGIU PDF
PEDAGOGO VAIDMUO UGDANT PRADINI? KLASI? MOKINI? TAISYKLING? LAIKYSEN? PDF
PATRONO IR KLIENTO SANTYKI? ANALIZ?: KLIENTELIZMO SOCIOLOGINIAI BRUOŽAI PDF
Raimundas Kaminskas, Viktorija Marcinkevi?ien?
KOLEGIJ? D?STYTOJ? MOKSLO TAIKOM?J? TYRIM? KOMPETENCIJOS UGDYMAS PDF
, Giedr? Poderien?

Humanitarini? moksl? tyrimai

TRANSLATION PROBLEMS OF PLACE-NAMES AND PROPER NAMES IN DALIA GRINKEVI?I?T?’S LIETUVIAI PRIE LAPTEV? J?ROS AND ITS ENGLISH TRANSLATION A STOLEN YOUTH, A STOLEN HOMELAND BY IZOLDA GENIUŠIEN? PDF

Technologijos moksl? tyrimai

VIETINIO VERTIKALAUS TINKLO MATAVIM? TIKSLUMO TYRIMAI PDF
IŠPLAUTŽEMI? (LUVISOLS) GRANULIOMETRIN?S SUD?TIES IR DIRVODARIN?S UOLIENOS GYLIO TYRIMAS PDF
Romut? Miku?ionien?, Vilma Sinkevi?i?t?, Vaiva Stravinskien?
UŽTERŠTUMO MIEL?MIS ?TAKA JOGURTO IR VARŠK?S JUSLIN?MS SAVYB?MS PDF
Irena Ma?ionien?,
VINILACETATO KOPOLIMERO LATEKSO FIZIKINIS MODIFIKAVIMAS PDF
KAUNAS TOPOGRAFINIUOSE ŽEM?LAPIUOSE XIX A. – XX A. I P. PDF
Valdas Urbanavi?ius, Ilona Urbanavi?ien?
EFFECT OF SOLAR SPECTRUM ON OPTICAL PARAMETERS OF THERMOGRAPHIC ELEMENTS PDF
Juozas Margelevi?ius, Daiva Sajek