Informacini? technologij? taikymas švietimo sistemoje

Rinkinyje pristatomi informacijos technologij? taikymo švietimo sistemoje tyrimo rezultatai, analizuojamos e.mokymosi pl?tros galimyb?s, aptariami informacini? technologij? taikymo mokyme poži?riai, priemon?s ir patirtis bei naudojimo galimyb?s organizuojant studijas.

Journal Homepage Image

Table of Contents

Straipsniai

INFORMACINI? KOMPIUTERINI? TECHNOLOGIJ? NAUDOJIMAS RENGIANT TRANSPORTO SRITIES SPECIALISTUS PDF
Renaldas Baranauskas
EFEKTYVUS ŽINIASKLAIDOS NAUDOJIMAS VIDURINIO LAVINIMO ŠVIETIMO ?STAIGOSE PDF
Vilmant? Juteikien?, Vida Motekaityt?
E.VERTINIMO ?RANKIAI IR J? TAIKYMAS ŽINI? IR ?G?DŽI? VERTINIMUI IR VYSTYMUI PDF
Jurgita Lieponien?
MOBILI?J? TECHNOLOGIJ? INTEGRAVIMAS „MOODLE“ SISTEMOJE PDF
Nerijus Legis
PLOKŠ?IOS VIENAME TAŠKE SUSIKERTAN?IOS J?G? SISTEMOS SUD?TIES MODELIAVIMAS EXCEL SKAI?IUOKLE PDF
Jurgis Maciulevi?ius
INTERAKTYVI? MOKYMO PRIEMONI? TEIKIAMA NAUDA MOKYMO PROCESE PDF
Rimantas Ma?ernis
VIRTUALIOS MOKYMO APLINKOS ADAPTAVIMAS NEAKIVAIZDINI? STUDIJ? ADMINISTRAVIMUI PDF
, Saulius Preidys
APROKSIMAVIMO IR INTERPOLIAVIMO UŽDAVINI? SPRENDIMAS NAUDOJANT INFORMACINES TECHNOLOGIJAS PDF
, Birut? Ragalyt?
INTERNETINI? DIENORAŠ?I? (WEBLOGS) NAUDOJIMO GALIMYB?S UŽSIENIO KALB? MOKYME(-SI) PDF
Jurgita Valentukonien?, Giedr? Paurien?


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1822-7244